Litanic Verse IV: Italia

Magdalena Maria Kubas, Litanic Verse IV: Italia, Peter Lang, Berlin 2018.

Wiersz litanijny opiera się na różnych środkach składniowych i retorycznych, takich jak wyliczenie, paralelizm, anafora i epifora. Jego włoskich wariantów, ze względu na ich semantyczne i wykonawcze aspekty, nie sposób sprowadzić do konwencji wersyfikacyjnej. W poszczególnych okresach literackich, poczynając od Duecento, odsłaniają się one z różnych stron. Analiza poezji włoskiej zostaje w książce doprowadzona do pierwszych dekad dwudziestego wieku, czemu towarzyszy opis wybranych dzieł muzycznych, ściśle związanych z historią literatury. Monografia stanowi czwarty z pięciu tomów poświęconych powstaniu i rozwojowi wiersza litanijnego w literaturze regionów Europy.